Zpráva o projektu 2014

Čistá a bezpečná Vltava

Úvod:

Sdružení pro Vltavu (dále SPV) ve spolupráci se Sdružením půjčoven a kempů na Vltavě realizovalo v roce 2014 projekt „Čistá a bezpečná Vltava“, který byl z části financován z neinvestiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Plnění projektu:

ÚDRŽBA INFORMAČNÍCH TABULÍ

Byly opraveny dvě poškozené informační tabule (mapy) velikosti 1,5 m x 1,0 m na dřevěných konstrukcích. Poškození vzniklo pravděpodobně činností vandalů. Správci jednotlivých úseků řeky pravidelně vyváželi odpad z košů/popelnic umístěných u jezů a u informačních tabulí.

NÁSTUPNÍ MÍSTA

Ještě před zahájením vodácké sezóny byly v obci Větřní dokončeny úpravy vstupu do řeky na pravém břehu pod mostem včetně úpravy koryta řeky, kterou provedlo po dohodě Povodí Vltavy, s.p.

Dokončený vstup do řeky ve Větřní
SPOLEČNÉ ORIENTAČNÍ BODY PŮJČOVEN

Před zahájením vodácké sezóny bylo také dokončeno osazení tabulí s jednotným číslováním míst důležitých pro orientaci klientů půjčoven. Přebytečné orientační tabule budou odstraněny během roku 2015, kdy budou dočerpány propagační materiály jednotlivých půjčoven se starým označením.

Seznam míst a souřadnice umístění číslování

Nástupní - výstupní místa

Číslo
místa
řkm GPS Lokalita - místo
1 318,9 48°37,40'N, 14°18,42'E Kemp Pod hrází
2 318,4 48°37,27'N, 14°18,54'E Pod klášterem
3 314,9 48°37,11'N, 14°20,86'E Herbertov
4 312,6 48°37,75'N, 14°22,27'E U Tří Veverek
5 309,2 48°39,09'N, 14°22,19'E Rožmberk - nad benzinou
6 307,0 48°39,58'N, 14°21,90'E Kemp U Nojdy
7 298,0 48°42,82'N, 14°20,58'E Kemp Branná
8 298,0 48°42,95'N, 14°20,60'E Kemp U Fíka - Náhořany
9 294,3 48°44,20'N, 14°19,72'E Kemp Vltava
10 292,7 48°44,98'N, 14°19,48'E Kemp U Vikinga
11 292,5 48°45,07'N, 14°19,43'E Kemp Na Pískárně
12 288,1 48°47,03'N, 14°17,95'E Větřní
13 286,4 48°47,67'N, 14°18,15'E Kemp Vltavan
14 285,4 48°47,83'N, 14°18,37'E Kemp Nové Spolí
15 284,9 48°47,99'N, 14°18,85'E Rechle
16 281,5 48°48,84'N, 14°19,25'E Pivovar Eggenberg
17 280,5 48°49,12'N, 14°19,62'E Kemp Krumlov
18 269,0 48°51,07'N, 14°21,92'E Jez Zlatá Koruna
19 268,5 48°51,18'N, 14°22,25'E Kemp U Kučerů Kemp Koruna
20 249,7 48°55,07'N, 14°25,81'E Tábořiště Poslední Štace
21 248,5 48°55,51'N, 14°26,19'E Boršov - železniční most
22 242,8 48°57,26'N, 14°27,78'E Kemp Meteor

Jednotný typ označení místa pro všechny půjčovny
KARTIČKY PRVNÍ POMOCI

Stejně jako v loňském roce byly při půjčování vodáckého materiálu zákazníkům půjčoven rozdávány kartičky s informacemi o první pomoci a o postupu záchrany z krizových situací.

MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH CEST

Ve spolupráci se starosty obcí a s lékaři záchranné služby Jihočeského kraje byly vyrobeny mapové sešity, ve kterých jsou vyznačeny přístupy k řece Vltavě v úseku Český Krumlov – Boršov n. Vltavou. Tyto přístupové cesty byly rozděleny do několika kategorií – pro osobní auta, pro auta s vyšší světlou výškou (dodávky), pro terénní auta a pro pěší. Tento mapový sešit obdrží všechny složky záchranného systému (např. bude ve všech vozech ZZS JčK, v hasičských sborech a starostů obcí).

TRAUMATOLOGICKÉ BODY

V celém úseku řeky Vltavy od Vyššího Brodu do Boršova n. Vltavou byly zvoleny traumatologické body po vzoru NP Šumava. Tyto body jsou číslovány řadou V 501, V 502, V 503 (…), v terénu jsou označeny velkými tabulemi rozměru 800 x 500 mm s modrým označením a malými tabulkami rozměru 330 x 140 mm (velikost tabulek KČT) a jsou také vyznačeny v mapovém sešitu. Značení „trauma bodů“ v terénu bude dokončeno před zahájením vodácké sezóny.

Velké označení „trauma bodu“ v terénu

Malá tabulka označující „trauma bod“

Při půjčování vodáckého materiálu v půjčovnách a na jednotlivých informačních tabulích budou vodáci informováni o těchto „trauma bodech“.

Informace na informačních tabulích
PLOVOUCÍ BARY

Jako v minulých letech byla řešena otázka plovoucích barů (vory a pramice) a konzumace alkoholu na řece. Během vodácké sezóny projížděly řeku pravidelné hlídky a informovaly starosty a policii ČR. V okolí barů zůstává velké množství odpadu a nejsou zde dodržovány základní hygienické podmínky prodeje. Konzumace alkoholu přímo na řece zároveň znamená zvyšování bezpečnostních rizik. Uložené správní pokuty se ve většině případů nepodařilo vymoci ani formou exekuce.

Plovoucí bar
ÚPRAVA JEZŮ

Během roku 2014 byla projednána a připravena úprava jezu ve Vyšším Brodě tak, aby jeho „propustnost“ v průběhu vodácké sezóny byla větší. Tato úprava bude dokončena před zahájením vodácké sezóny 2015. Naopak úprava jezu v Boršově n. Vltavou nebyla v roce 2014 provedena z důvodu velké finanční náročnosti.

SKLÁDKY V OKOLÍ ŘEKY

Na konci září a v průběhu měsíce října proběhl opět monitoring skládek v okolí řeky Vltavy a následně bylo provedeno porovnání výsledků se stavem z roku 2002, 2012 a 2013.

ČIŠTĚNÍ VLTAVY

V září (13. 9.) po ukončení hlavní vodácké sezóny bylo provedeno tradiční Čištění Vltavy, letos se jednalo již o 20. ročník. Byl vyčištěn celý úsek řeky od Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou, koryto i břehy řeky. Přes dobré počasí byla letos účast menší, množství sesbíraného odpadu bylo ale obvyklé.

Zpráva o čištění Vltavy 2014 je v samostatném dokumentu v příloze

VLTAVSKÝ SEMINÁŘ

Na základě požadavku starostů byl seminář pro starosty měst a obcí z regionu, zástupce Povodí, s.p. a další zájemce z řad vodáků a ochránců přírody uspořádán v letošním roce dvakrát – před vodáckou sezónou (10. 4.) a po ní (4. 12.). Na jarním semináři představilo SPV svůj projekt na rok 2014 a byly projednány otázky a problémy, které mohou vzniknout během vodácké sezóny. Na podzimním Vltavském semináři byli přítomní informováni o ukončení projektu za rok 2014 a o problémech, které během vodácké sezóny vznikly a o způsobu, jak byly řešeny.

Vltavský seminář – zápisy z jednání jsou v příloze

Závěr:

Sdružení pro Vltavu realizovalo celý projekt podle původního zadání, všechny hlavní cíle byly splněny, pouze nebyla zlepšena „průjezdnost“ jezu v Boršově n. Vltavou.

Naopak od původního zadání projektu byl připraven mapový sešit, který výrazně urychlí eventuální záchranné operace v blízkosti řeky Vltavy a vyznačeny „trauma body“.

Na realizaci projektu se podílelo velké množství dobrovolníků, cena jejich práce byla počítána jako vlastní příspěvek Sdružení pro Vltavu, o.s.

Byly opraveny zničené informační tabule a kilometrovníky.

Bylo dokončeno jednotné přečíslování důležitých míst na řece pro orientaci klientů půjčoven.

Byl dokončen vstup/výstup do/z řeky ve Větřní.

Klientům půjčoven byl rozdáván informační materiál o první pomoci a záchraně.

Pro zvýšení bezpečnosti a urychlení eventuálního zásahu záchranných složek byl vytvořen mapový sešit a v terénu byly označeny „trauma body“.

Situace na jednotlivých úsecích řeky byla během vodácké sezóny pravidelně monitorována, ve spolupráci se starosty měst, Policie ČR a Celní správou byly prováděny kontroly nelegálního prodeje alkoholu.

Byl opětovně proveden monitoring skládek a bylo provedeno srovnání se stavem z roku 2002, 2012 a 2013.

Bylo zorganizováno tradiční podzimní čištění celého úseku Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou.

V dubnu a v prosinci byl uskutečněn seminář pro zájemce z řad starostů měst a obcí, pro zástupce Povodí, s.p., pro zástupce Sdružení půjčoven a kempů na Vltavě a Sdružení pro Vltavu, o.s.

Členové Sdružení pro Vltavu, o.s. věří, že realizací tohoto projektu přispěli k čistější a bezpečnější Vltavě a k větší pohodě všech jejích návštěvníků.

Členové Sdružení pro Vltavu, o.s. doufají, že i v dalších letech bude možné pokračovat v podobných projektech.

Praha 31. 12. 2014

Vypracoval: Petr Kolínský, vedoucí projektu

Foto: Martina Jokešová, Petr Kolínský, Anna Kopecká, Karel Štros, Petr Vaníček

TOPlist
Načítání...