Stanovy spolku

Sdružení pro Vltavu, z.s.

IČ 60630132

Název: Sdružení pro Vltavu, z.s.
Sídlo: 5. května 11, 382 73 Vyšší Brod

Článek I.

Základní ustanovení
 1. Sdružení pro Vltavu, z.s. (dále jen „Spolek“) je korporací, která vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, která sdružuje své členy zejména k uplatňování společného zájmu přispět k uchování a zvelebování přirozených i generacemi předků vytvořených hodnot v oblasti Vltavy.
 2. Statutárním orgánem Spolku je výbor Spolku (dále jen „Výbor“).
 3. Spolek zastupuje předseda a místopředsedové ve všech záležitostech, a to každý z nich samostatně. Jiné osoby jen na základě plné moci udělené v zastoupení Spolku jeho předsedou nebo místopředsedou a akceptované zmocněncem.

Článek II.

Hlavní činnost Spolku
 1. Hlavním účelem Spolku je ochrana přírody a krajiny a hodnot v oblasti Vltavy.
 2. Spolek plní své poslání tím, že naplňuje svůj cíl.
  Cílem Spolku je:
  1. přispět k uchování a zvelebování přirozených i generacemi předků vytvořených hodnot v oblasti Vltavy,
  2. navrhovat ochranu a rekonstrukci životního prostředí, kulturních i historických památek a podílet se na ní,
  3. pomáhat touto činností vytvořit harmonické vztahy mezi přírodou a obyvateli i návštěvníky krajiny,
  4. zachovat a zlepšit jedinečnost této evropské krajiny,
  5. vytvářet podmínky pro rozvoj turistiky, sportů v přírodě a dalších rekreačních aktivit v souladu se zachováním přírodních a kulturních hodnot v oblasti Vltavy.
 3. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Článek III.

Členství ve Spolku
 1. Členem Spolku (dále jen „člen“) se může stát svéprávná fyzická osoba, která si podala písemnou přihlášku, ve které vyslovila souhlas s těmito stanovami a souhlas se zpracováváním údajů dle čl. IV., odst. 2. Osoby mladší než 18 let se mohou stát členy spolku jen se souhlasem zákonného zástupce, vyjádřeným na přihlášce.
 2. Členství vzniká rozhodnutím výboru Spolku.
 3. Členství zaniká
  1. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
  2. vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi Spolku,
  3. vyloučením člena pro závažné porušení povinnosti vyplývající z členství (za použití čl. VI. odst. 2)
  4. při nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené výborem posledním dnem marného uplynutí této lhůty, pokud byl Spolkem (členskou schůzí) příspěvek stanoven,
  5. zánikem Spolku,
 4. Členství ve Spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

Článek IV.

Seznam členů
 1. Spolek vede seznam členů. Zápisy v seznamu členů se provádí na základě usnesení členské schůze nebo výboru Spolku. Seznam nebude zpřístupněn.
 2. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
  1. jméno a příjmení,
  2. bydliště (doručovací adresa)
  3. telefon,
  4. e-mail,
  5. datum narození,
  6. datum vzniku členství,
  7. datum ukončení členství,
  8. poznámky, související s činností člena ve Spolku (např. funkce v orgánech, funkční období apod.).
 3. Zápis nového člena do seznamu členů provádí výbor do 30 dnů od vzniku členství. Výmaz člena ze seznamu provede výbor tak, že do 30 dnů po ukončení členství zapíše u člena datum ukončení členství. Tímto zápisem se údaje o členovi nezobrazují ve výstupních sestavách a jsou nadále uchovávány jenom jako archivní položka. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 30 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

Článek V.

Práva a povinnosti členů
 1. Člen má tato základní práva, která vykonává osobně:
  1. účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,
  2. volit a být volen do výboru nebo kontrolní komise,
  3. účastnit se akcí pořádaných Spolkem,
  4. podávat návrhy a stížnosti.
 2. Člen má tyto základní povinnosti:
  1. aktivně se podílet na plnění poslání Spolku,
  2. hradit včas stanovené členské příspěvky, jsou-li stanoveny,
  3. účastnit se jednání členských schůzí a akcí pořádaných Spolkem,
  4. dodržovat ustanovení těchto stanov,
  5. plnit rozhodnutí členské schůze a výboru.

Článek VI.

Porušení členských povinností
 1. Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající z těchto stanov, může výbor uložit výtku.
 2. Člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Spolku, může Spolek vyloučit. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu.
 3. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu.
 4. O vyloučení člena rozhoduje výbor.
 5. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
 6. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí Spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů, jinak jeho právo zaniká.
 7. Vyloučením ze Spolku není dotčeno právo Spolku na uplatnění nároku na náhradu škody, kterou člen způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti, nebo právních předpisů.

Článek VII.

Organizace Spolku
 1. Orgány Spolku jsou:
  1. Členská schůze,
  2. Výbor,
  3. Kontrolní komise.

Článek VIII.

Členská schůze
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná podle potřeb - zpravidla jedenkrát ročně a svolává ji výbor (písemně, tj. též elektronickou poštou) nejméně patnáct dnů před datem konání.
 2. V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program členské schůze.
 3. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit.
 4. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor Spolku svolat, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů nebo kontrolní komise Spolku. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není-li takto svolána, může ji svolat ten, kdo podnět podal, na náklady Spolku sám.
 5. Členské schůzi přísluší rozhodovat zejména o:
  1. schválení zprávy o činnosti Spolku a záměru činnosti pro další období,
  2. rozhodnutí o odvolání proti vyloučení člena ze Spolku,
  3. výši členského příspěvku včetně termínu jeho úhrady,
  4. přijetí stanov Spolku a jejich změn,
  5. volbě a odvolání členů výboru Spolku,
  6. volbě a odvolání členů kontrolní komise,
  7. schválení hospodaření Spolku,
  8. zrušení či fúzi a rozdělení Spolku,
  9. jmenování likvidátora,
  10. naložení s likvidačním zůstatkem Spolku.
  11. Členská schůze si může vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech Spolku.
 6. Členská schůze je usnášení schopná za účasti nadpoloviční většiny členů Spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
 7. Nesejde-li se nadpoloviční většina všech členů do doby zahájení zasedání členské schůze, je nejdříve o hodinu později zahájena náhradní členská schůze, která je usnášení schopná za libovolného počtu přítomných členů. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad v pozvánce na původní členskou schůzi.
 8. Hlasování je veřejné, pokud většina přítomných členů nerozhodne o hlasování tajném.
 9. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.
 10. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze a jeho rozeslání všem členům e-mailem do třiceti dnů od jejího ukončení. Členská schůze může pověřit vyhotovením zápisu kteréhokoli přítomného člena, který je v takovém případě povinen zápis do 15 dnů prokazatelně doručit všem členům výboru. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
 11. Každý člen Spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání členské schůze.

Článek IX.

Výbor
 1. Výbor je statutárním orgánem Spolku a spravuje záležitosti Spolku mezi členskými schůzemi. Tvoří jej předseda a dva místopředsedové, případně, rozhodne-li o tom členská schůze, další členové.
 2. Výbor provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech Spolku, s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny členské schůzi.
 3. Výbor na první schůzi po svém zvolení zvolí svého předsedu a místopředsedy. První schůzi výboru svolá a do zvolení předsedy řídí nejstarší zvolený člen výboru.
 4. Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny přítomných členů výboru.
 5. Z jednání Výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, popř. předsedající. Zápisy z jednání výboru jsou rozesílány e-mailem všem členům Spolku do 15 dnů po jednání výboru.
 6. O své činnosti předkládá výbor zprávy členské schůzi.
 7. Funkční období členů Výboru je pětileté. Nejpozději po uplynutí funkčního období prvního z členů výboru nejbližší zasedání Členské schůze zvolí nový Výbor.

Článek X.

Kontrolní komise
 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku. Je volena členskou schůzí, které je odpovědna ze své činnosti.
 2. Kontrolní komise je zpravidla tříčlenná.
 3. Kontrolní komise na první schůzi po svém zvolení zvolí svého předsedu. První schůzi Kontrolní komise svolá a do zvolení předsedy řídí nejstarší zvolený člen Kontrolní komise.
 4. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost Spolku i jeho orgánů, včetně hospodaření Spolku a provádí revizi účetních dokladů.
 5. Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění zjištěných závad.
 6. Funkční období členů Kontrolní komise je pětileté. Nejpozději po uplynutí funkčního období prvního z členů Kontrolní komise nejbližší zasedání Členské schůze zvolí novou Kontrolní komisi.

Článek XI.

Zásady hospodaření
 1. Prostředky Spolku tvoří především:
  1. členské příspěvky,
  2. výnosy z hospodaření,
  3. dary, granty a dotace,
  4. hmotný a nehmotný majetek.
 2. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.

Článek XII.

Zánik a likvidace Spolku
 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku Spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům spolku.
 3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá z výnosu likvidace dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla. Nebude-li schválen členskou schůzí ani nový návrh vypořádání, pak se rozdělí likvidační zůstatek rovnoměrně mezi všechny členy Spolku.
 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Článek XIII.

Společná a závěrečná ustanovení
 1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
 2. Funkce v orgánech Spolku zaniká novou volbou orgánu, uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od učinění oznámení o odstoupení na zasedání orgánu nebo od doručení oznámeni o rezignaci do sídla Spolku.
 3. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy až do doby nejbližšího zasedání Členské schůze.
 4. Pro svolávání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů Spolku platí přiměřeně ustanovení o členské schůzi Spolku.
 5. Výbor a kontrolní komise rozhodují v záležitostech Spolku ve sboru. Jsou usnášení schopné za přítomnosti většiny svých členů a rozhodují většinou zúčastněných členů.
 6. V případě nebezpečí z prodlení může kolektivní orgán s výjimkou členské schůze rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ (též s využitím technických prostředků jako je internet a/nebo SMS, tedy formou umožňující ověřit totožnost člena) zašle předseda orgánu ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové orgánu informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.
 7. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.
 8. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen písemně zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval v mezích předem známého pořadu jednání.
 9. Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.
 10. Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne 26. listopadu 2015 s tím, že nahrazují všechny dosavadní stanovy.

Původní stanovy občanského sdružení

TOPlist
Načítání...