Stanovy občanského sdružení

Čl. 1

Název a sídlo sdružení

Název sdružení: Sdružení pro Vltavu
Sídlo sdružení: Vyšší Brod

Čl. 2

Cíle sdružení

Čl.3

Členství ve sdružení
 1. Členem sdružení mohou být právnické a fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
 3. Zánik členství:
  • vystoupením člena písemným oznámením,
  • úmrtím člena,
  • u právnické osoby jejím zrušením,
  • zrušením členství na základě rozhodnutí výboru.

Čl. 4

Práva a povinnosti členů sdružení
 1. Člen má právo zejména:
  • podílet se na činnosti sdružení,
  • volit orgány sdružení,
  • plnoleté fyzické osoby být voleny do orgánů sdružení.
 2. Člen má povinnosti zejména:
  • dodržovat stanovy sdružení,
  • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  • dbát na dobré jméno sdružení.

Čl. 5

Orgány sdružení

Čl. 6

Valná hromada
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.
 4. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 5. Nesejde-li se nadpoloviční většina všech členů do doby valné hromady, je o hodinu později zahájena nová valná hromada usnášení schopná za libovolného počtu přítomných členů.

Čl. 7

Výbor sdružení
 1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výbor svolává předseda nebo místopředseda.
 3. Výbor volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

Čl.8

Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

Čl. 9

Hospodaření sdružení

Zdrojem příjmů sdružení jsou členské příspěvky, dary, dědictví, dotace, popř. zisk vytvořený podnikatelskou činností.
Využít takto získané prostředky je možno pouze v souladu s cíly sdružení.
Kontrolu hospodaření provádí revizní komise.

Čl. 10

Zánik sdružení

Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady. Valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání.


Registrace byla provedena 2. 5. 1995.

TOPlist
Načítání...