Srovnání let 1998 a 2003

Průměry denních průjezdů

Tyto grafy přehledně ukazují denní průměry počtu osob, které projížděly místy pozorování v jednotlivých dnech v týdnu ve Vyšším Brodu a ve Spolí, a porovnání v letech 1998 a 2003. Na vodorovných osách jsou uvedeny dny v týdnu v pořadí pondělí až neděle. Na svislých osách jsou uvedeny průměry počtů projíždějících osob (aritmetický průměr ze tří hodnot).

Vidíme, že grafy pro rok 1998 a pro rok 2003 pro profil Vyšší Brod mají shodný průběh. Jedno maximum po víkendu a druhé koncem pracovních dnů resp. počátkem víkendu, počty osob pro rok 2003 jsou nepatrně větší než v roce 1998.

Grafy pro rok 1998 a pro rok 2003 pro profil Spolí mají též podobný průběh, s tím, že kvantitativní rozdíly jsou větší, maximum konce týdne je výrazně zřetelnější.

Z porovnání průměrů denních průjezdů v obou sledovaných letech vidíme, že se ještě více prohloubila tendence ke kumulaci vodáků v určitých místech v určitých časech resp. dnech.


Průjezdy v průběhu dne

Tento graf průjezdy v jednotlivých hodinách všechny dny pozorování v obou letech pozorování, tj. v roce 1998 a v roce 2003. Hodnoty „Vyšší Brod 2003“ a „Spolí 2003“ jsou stejné, jako v grafu č. 10, jsou pouze zobrazeny jiným způsobem.

Na vodorovné ose jsou uvedeny časy průjezdů resp. interval, ve kterém příslušné množství osob profilem projelo v daném roce.Na svislé ose jsou vyneseny průměrné hodnoty (aritmetický průměr z jednadvaceti hodnot) počtu osob, vždy pro daný hodinový interval, a to v profilu Vyšší Brod a v profilu Spolí v obou letech pozorování.

Na grafech vidíme, že hodnoty průjezdů osob v profilu Spolí se od sebe v obou sledovaných letech prakticky kvalitativně neliší, obě křivky jsou velmi podobné. V roce 2003 je pozorovatelný pouze mírný nárůst počtu projíždějících osob oproti roku 1998.

Srovnáme-li však křivku, popisující průjezd profilem ve Vyšším Brodu v roce 2003 s křivkou popisující totéž v roce 1998, vidíme, že v roce 2003 jsou jednak dosahované dopolední hodnoty průjezdu vyšší, a to o významných cca 20 %, a jednak toto maximum je ostřejší a nastává asi o 1,5 hodiny dříve, než tomu bylo v roce 1998.

Druhy lodí

V jednotlivých pruzích grafu č. 13 jsou znázorněny poměrná zastoupení plavidel tak, jak byla pozorována v roce 1998 a v roce 2003. Jsou zde uvedeny průměrné hodnoty (aritmetické průměry ze šesti hodnot) zastoupení jednotlivých plavidel při průjezdu pozorovacími profily v týdnech, kdy byla měření prováděna. Pro rok 2003 jde o stejné hodnoty, které jsou znázorněny kruhovým grafem č. 12.

NZ porovnání obou pruhů vidíme, že v roce 2003 se oproti roku 1998 výrazně zvýšil podíl nafukovacích plavidel, o 7 procentních bodů, což však představuje jejich nárůst o 54 %. Na typu plavidel používaných pro vodní turistiku se tak zjevně projevuje skutečnost, že rafty a další nafukovací plavidla, například nafukovací kanoe, se stávají jednak dostupné pro širokou veřejnost a jednak jsou i velmi používaným druhem plavidla, kterým disponují půjčovny a cestovní kanceláře.

Nejvyužívanějším plavidlem jsou však i nadále kanoe, které jsou také velmi využívány půjčovnami a cestovními kancelářemi. Nejen, že jejich podíl v počtu všech plavidel je stále velmi vysoký, ale při zvážení obvyklé obsazenosti kanoe a obsazenosti raftu či nafukovacího člunu zjistíme, že Vltavu splouvá právě na kanoích stále nejvíce vodáků.

TOPlist
Načítání...