Vltavský seminář 2013

26. 11. 2013, 15:00 – 17:00, salonek restaurace U Švejka, Český Krumlov

Účastníci1:

Omluveni:

Seminář byl zahájen oficiálním přivítáním účastníků a stručným nástinem jeho programu (Petr Kolínský). V úvodu byl představen souhrn aktivit SpV v průběhu roku 2013, od něhož se odvíjela diskuze k jednotlivým oblastem zájmů a činností všech účastníků, stejně jako návrhy činnosti pro sezónu 2014 a další.

Čistá a bezpečná Vltava – pokračování projektu

Vzhledem k tomu, že i v roce 2013 čerpalo SpV dotaci od MMR ČR, byly připomenuty úspěšně proběhlé části programu Čistá a bezpečná Vltava, zejména příprava informačních kartiček První pomoc a záchrana na vodě, jejichž distribuce by měla pokračovat prostřednictvím půjčoven (členů SpkV) i v sezóně 2014. Dále byla zmíněna výstavba nástupního místa pro lodě ve Větřní n/Vlt. a pro rok 2014 plánovaná úprava místa pro přenášení na Herbertově a v Boršově nad Vltavou. Také byla podána informace o provedené údržbě informačních a kilometrových tabulí osazených v roce 2012 a o osazování jednotného číslování výstupních míst pro půjčovny v roce 2013.

Bylo zmíněno pravidelné podzimní Čištění Vltavy 2013 a se starostou Českého Krumlova domluvena i možnost likvidace odpadu pod skládkou Pincův Dvůr (včetně předání fotodokumentace).

Za zásadní úspěch roku 2013 lze označit skutečnost, že se podařilo nalézt cestu2 k zamezení činnosti nelegálních „plovoucích barů“, které poškozují svou činností rozpočty obcí, ohrožují návštěvníky nízkými hygienickými standardy prodeje a způsobují značné znečištění v korytě řeky a na jejich březích. Nejnebezpečnější je však zvýšená konzumace alkoholu přímo na vodě. Bylo by vhodné, kdyby i další obce podobným způsobem toto ošetřily ve svých tržních řádech (Větřní n/Vltavou).

SpV i SpkV chtějí nadále působit proti nežádoucí asociaci pobytu na řece s alkoholem.

Účastníci semináře se shodli na tom, že v zájmu bezpečnosti návštěvníků by bylo vhodné ověřit možnosti přístupu k řece v odlehlejších místech (zejména přístup pro složky integrovaného záchranného systému do úzkých uzavřených údolí apod.) a tyto přístupy označit/vyznačit.

Mezi návrhy pro příští rok se dále zařadila potřeba budování toalet podél toku řeky a zejména návrh na instalaci záchranných kruhů a návodů na záchranu tonoucího v okolí nebezpečných jezů.

Vizuální znečištění řeky

Oproti předchozím letům bylo zaznamenáno zlepšení zejména díky jednání zástupců SpV a SpkV s firmou Stock Plzeň – Božkov coby původcem největšího množství reklamních ploch v předchozích letech. Reklamní tabule se podařilo přesunout do prostorů kempů, díky čemuž byl řece navrácen žádoucí přírodní charakter. V dalším roce by tento trend mělo posílit i dobrovolné omezení anonce služeb půjčoven a občerstvení na předem určená místa.

Pro příští setkání v rámci Vltavských seminářů bylo navrženo přizvat i zástupce Českého rybářského svazu – primárně s ohledem na to, že aktuální způsob značení revírů rovněž zbytečně narušuje vzhled řeky a jejího okolí, v obecné rovině však i proto, že členové ČRS jsou rovněž uživateli řeky a jejich zájmy mohou být rozmáhajícím se turistickým ruchem poškozovány. Je tedy žádoucí předejít konfliktům v budoucnosti.

Zatížení řeky

Účastníci byli seznámeni s plánovaným průzkumem zatížení řeky (pravděpodobně až v roce 2015) a z diskuze vyplynulo, že by bylo vhodné rozšířit stávající profily průzkumu o níže položené části řeky, konkrétně oblasti Zlaté Koruny, Dívčího kamene a Boršova nad Vltavou. Sčítání by tedy proběhlo na profilu výjezdu ze Zlaté Koruny.

Bylo konstatováno, že v letošním roce vlivem nevhodné mediální prezentace povodní ubylo návštěvníků v průběhu celé sezóny. Zástupci obcí a SpkV se shodli na potřebě předjednat pro následující roky společné krizové zpravodajství a postup komunikace s médii.

Změny proběhlé i budoucí

V roce 2013 byla dokončena přestavba jezu „Jelení lávka“, SpV, starosta obce Krumlov i zástupci SpkV vyjádřili nespokojenost nad jejím výsledkem – současný stav hladiny řeky, skalní blok a úhel propusti vede ke zhoršení bezpečnosti splutí. Jako partner pro případná další jednání v této věci je zvažován Český kanoistický svaz a SpkV. Zástupci SpV nebyli o celé rekonstrukci jezu informováni a nebyli seznámeni s projektem. Bylo by dobré, aby v budoucnu mohli členové SpV a SpkV vyjádřit své názory a připomínky k zamýšleným vodním dílům na řece a aby byl na tyto připomínky brán zřetel.

Starosta obce Boršov n/Vltavou upozornil na plánované změny na jezech ve svém katastru - výstavbu dalších malých vodních elektráren, což může ovlivnit možnosti a způsoby překonávání těchto jezů. V roce 2014 plánuje SpV zlepšení přenášení jezu v Boršově n/Vltavou formou skluzové desky.

Město České Budějovice v rámci projednávání nové koncepce rozvoje turistického ruchu zvažuje možnosti splavnění a zatraktivnění úseku Boršov nad Vltavou – České Budějovice.

Ostatní

V rámci diskuze o problematice nadměrného využívání řeky a okolí k reklamním účelům byla zmíněna potřeba podpory lokálních výrobců a možnost spojit tuto činnost s programem ministerstva zemědělství.

Obecně starostové obcí vyjádřili spokojenost nad zlepšením chování návštěvníků řeky, zejména v Českém Krumlově vlivem rozložení celkového počtu návštěvníků do více tábořišť došlo k uklidnění situace a úbytku alkoholových excesů.

Do obsahu případných budoucích informačních materiálů pro návštěvníky řeky včetně informací v kempech navrhují účastníci semináře zařadit upozornění, že při pohybu po městech a zejména při návštěvách restaurací by vodáci měli chodit přiměřeně oblečeni.

Závěr

Vzhledem k tomu, že všichni přítomní vyhodnotili setkání jako účelné a užitečné, vyjádřili přání, aby další Vltavský seminář proběhl před začátkem sezóny 2014.

Seminář svolá SpV v průběhu měsíce dubna 2014.

Zapsala Martina Jokešová


1 Viz Příloha 1: Prezenční listina
2 Proti jednomu z majitelů těchto zařízení bylo zahájeno správní řízení, v němž byla udělena pokuta za porušení tržního řádu obce ve výši 100 000 Kč, která je v současné době exekučně vymáhána.

TOPlist
Načítání...