Vltavský seminář 2016

zápis

Výroční setkání Sdružení pro Vltavu, z. s., a Sdružení půjčoven lodí a kempů na Vltavě, z. s., s reprezentanty autorit v zájmové oblasti Vltavy, nesoucí tradiční název Vltavský seminář, se konalo dne 10. listopadu 2016 v salonku restaurace u Švejka v Českém Krumlově. Kromě zástupců pořádajících spolků se jej zúčastnili představitelé místních samospráv a zástupce Povodí Vltavy, s. p.

Oficiálního zahájení a přivítání všech účastníků se ve 14 hodin ujal předseda Sdružení pro Vltavu Miloslav Ouředník. V první části setkání se diskutoval a hodnotil především průběh uplynulé sezóny na Vltavě. Zástupci půjčoven a kempů ji vnímají z hlediska počtu návštěvníků jako velmi uspokojivou a dávají tento jev do souvislosti především se skutečností, že v průběhu celého letního období byl z vodní nádrže Lipno nadstandardně vysoký odtok. Vliv mohl mít i provoz olympijského parku v Lipně nad Vltavou, který nalákal k návštěvě oblasti řadu návštěvníků. Pohyb vyššího počtu turistů v oblasti byl však spojen s obvyklou řadou negativních jevů. I v letošním roce se objevily problémy s vandalismem a noční hlučností (týká se zejména začátku obvykle splouvané trasy, tj. města Vyšší Brod, a stánku s občerstvením u jezu U Rechlí v Českém Krumlově) a udržováním pořádku v okolí řeky (prakticky po celé délce turisticky splouvaného toku). Problémy s odpadky nadále souvisí kromě nezodpovědného chování jednotlivců především s provozem nelegálních plovoucích barů kotvených v nepřístupných místech. Mimo nedostatečného řešení vznikajících odpadů byly u těchto provozů zaznamenány i případy téměř násilného získávání zákazníků („hákování“ projíždějících lodí) a stále zde většinou není zajištěno ani odpovídající hygienické zázemí pro obsluhu a pro zákazníky. Všichni přítomní se shodli na přetrvávající potřebě regulace, resp. zamezení činnosti těchto podniků, přestože dlouhodobě se stále nedaří najít k tomu vhodný a funkční nástroj.

V rámci jinak standardně probíhajícího posezónního Čištění Vltavy bylo oproti předchozím ročníkům zaznamenáno větší množství pneumatik, některé byly nalezeny včetně disků. Je ovšem možné, že byly pouze odhaleny v místech, kde dříve nebyly dobře viditelné, Povodí Vltavy totiž v letošním roce provádělo poměrně rozsáhlou revizi břehových porostů. Pokud by tento trend byl v nadcházejícím období vysledován jako signifikantní, je nejspíš na zvážení pokus o zjištění původců tohoto odpadu.

Na vodácky využívaném úseku Vltavy z Vyššího Brodu do Českého Krumlova nedošlo v letní sezóně k žádnému utonutí. Díky již zmíněnému zvýšenému průtoku v řece se ale nečekaně objevil problém s bezpečností na jezu Mrázkův mlýn v Českém Krumlově. Přestože situace vypovídala především o neznalosti ovládání lodí u sjíždějících zahraničních i českých „vodáků“, spolek Půjčoven lodí a kempů na Vltavě situaci operativně vyřešil ve spolupráci s Městským úřadem Český Krumlov. Na jezu bylo vyznačeno místo vhodné ke splutí, umístěny záchranné prostředky a v nejvyšší sezóně i hlídka, která projíždějící navigovala k bezpečnému překonání jezu.

V letošním roce přibyl na Vltavě zcela nový jez u obce Horní Planá, tedy v turisticky již méně využívaném úseku pod obvyklým nejzazším výstupním místem v Boršově nad Vltavou. Na jezu Rožnov byla zbudována malá vodní elektrárna. Ani v jednom případě nepředstavují změny problém pro sjízdnost řeky, řešení na jezu v Plané (zavodnění sportovní propusti na fotobuňku) bylo hodnoceno jako zdařilé.

Zástupci půjčoven informovali o vývoji nové mobilní aplikace, která má usnadnit orientaci návštěvníků řeky. Byla uvedena do zkušebního provozu v měsíci červnu, po potřebných úpravách bude sloužit od příštího roku zdarma všem návštěvníkům (se zařízeními se systémem Android).

V druhé části semináře seznámili zástupci Sdružení pro Vltavu ostatní přítomné s plány vlastní činnosti na příští rok. Stejně jako (neúspěšně) v roce předchozím se pokusí o získání neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Z takto případně získaných prostředků by bylo financováno Čištění Vltavy, obnova informačních tabulí, další (čtvrtý) ročník sčítání lodí a návštěvníků a osazení vybraných potenciálně nebezpečných jezů záchrannými pomůckami (s největší pravděpodobností se bude jednat o Herbertov, Rožmberk nad Vltavou a U Lyry). Pokud by dotace získána nebyla, realizuje se prezentovaný program bez sčítání. Rovněž se i nadále plánuje možnost splavnění jezu Zátkův mlýn bývalou štěrkovou propustí při pravé straně – projekt je již připraven, zbývá dořešit otázku financování a organizační detaily.

Po ukončení oficiální části setkání se v kratší diskuzi objevilo několik dalších témat. Zástupce Povodí Vltavy apeloval na větší důraz na prevenci a osvětovou činnost u návštěvníků řeky. Diskutovala se možná spolupráce s Vodní záchrannou službou při řešení pomůcek na jezech a potřeba většího zapojení dalších obcí podél Vltavy do společných aktivit, zejména s ohledem na financování Čištění Vltavy, z jehož výsledku aktuálně profitují i obce, které se na něm nijak nepodílí. Zástupci z řad starostů následně přizvali představitele Sdružení pro Vltavu k pravidelným schůzkám starostů všech obcí v oblasti. Zde by mohla vzniknout příležitost oslovit starosty dosud nezapojených obcí. Nejbližší setkání se koná 24.11.

Termín dalšího Vltavského semináře zatím nebyl stanoven, bude svoláno ad hoc, pravděpodobně na podzim roku 2017.

Petr Kolínský
místopředseda Sdružení pro Vltavu


Zapsala Martina Jokešová

TOPlist
Načítání...